Laboratuvarımızda çalıştığımız güncel test listesi aşağıda yer almaktadır. Bu liste düzenli olarak revize edilmektedir. Test günlerini öğrenmek için laboratuvarımızla iletişime geçebilirsiniz.

 • {{content-0}}
 • 900010 1,25-Dihidroksi Vitamin D
  900020 1,4-Delta androstenedion
  900030 2,3-difosfogliserik asit
  900040 3-alfa Androstenedion glukuronid
  900050 5′ Pridimidin nükleotidaz
  900060 5-fosforibozil-4-(n-succinilcarboxamide)-5-aminoinidazol 
  900070 5′ Nükleotidaz
  900080 6-Keto prostaglandin F1
  900090 7-Dehidrokolesterol (GC/MS)
  900100 11-Deoksikortizol
  900110 17-Hidroksikortikoidler (HPLC)
  900120 17-Hidroksiprogesteron
  900130 25-Hidroksi Vitamin D
  900135 5 Hidroksi İndol Asetik Asit
  900140 ACTH stimülasyon testi 
  900160 Adenozin deaminaz aktivitesi (ADA)
  900170 Adenozin nükleotid fosforilaz 
  900180 Adrenokortikotropik hormon (ACTH)
  900190 Aerotolerans test
  900200 Alanin aminotransferaz (ALT)
  900210 Albümin
  900220 Aldolaz
  900230 Aldosteron 
  900240 Alfa- atriyal natriüretik peptit (ANP)
  900250 Alfa- feto protein (AFP)
  900260 Alfa- fukozidaz
  900270 Alfa- galaktozidaz
  900280 Alfa- glukozidaz
  900290 Alfa- hCG
  900310 Alfa-1 antitripsin 
  900320 Alfa-1 asitglikoprotein
  900330 Alfa-1 mikroglobulin
  900340 Alkalen fosfataz
  900350 Alkalen fosfataz (Kemiğe spesifik)
  900360 Alkalen fosfataz izoenzimleri
  900361 Aliminyum (Atomik absorbsiyon)
  900370 Amilaz 
  900380 Amino asit  (Her biri)
  900410 Amonyak (NH3)
  900420 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgA
  900430 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgG
  900440 Anti beta-2 glikoprotein 1 IgM
  900450 Anti diuretik hormon (ADH)
  900460 Glomerul bazal membran antikoru
  900470 Anti hemofilik globulin (AHG)
  900475 Antimüllerien Hormon
  900480 Anti TPO
  900490 Apolipoprotein A alt grupları, her biri
  900500 Apolipoprotein B alt grupları, her biri
  900510 Aril sülfataz A
  900511 Arsenik (Atomik absorbsiyon)
  900520 Asit beta galaktosidaz
  900530 Asit esteraz
  900540 Asit fosfataz
  900550 Asit seramidaz
  900560 ASO (Lateks aglutinasyon)
  900570 ASO (Türbidimetrik)
  900571 ASO (Nefelometrik)
  900580 Aspartat transaminaz (AST)
  900585 Anti skin antikor
  900590 Bakır 
  900610 Bence-Jones proteini
  900620 Beta-2 mikroglobulin 
  900630 Beta-galaktosidaz
  900640 Beta-glukosidaz
  900650 Beta-hCG (Total hCG)
  900660 Serum ketonları
  900670 Beyaz küre sayımı 
  900680 BH 4 yükleme testi
  900681 Bikarbonat
  900690 Bilirubin (Total,direkt), her biri 
  900700 Biotinidaz aktivitesi
  900710 BOS İmmunelektroforez
  900720 Böbrek taşı analizi
  900740 Büyüme hormonu
  900750 C peptit
  900760 C1 esteraz inhibitörü
  900770 Üre nefes testi
  900780 Kompleman 3 ( C3) düzeyi 
  900790 C4
  900800 C5a aktivitesi 
  900810 CA-125
  900820 CA-15-3
  900830 CA-19-9
  900840 CA-72-4
  900850 Cephalin cholesterol (CCF)
  900860 CH 50 Kompleman aktivitesi
  900870 Cholecystokinin
  900871 Civa (Atomik absorbsiyon)
  900880 CK-MB 
  900890 CRP, lateks
  900900 CRP,türbidimetrik
  900901 CRP, nefelometrik
  900930 Cyclosporin A
  900940 Sitokeratin 21
  900950 Çinko 
  900970 Çok uzun zincirli yağ asidleri  (C:22,C:24,C:26) analizi (GC/MS)
  900990 Dehidroepiandrosteron (DHEA)
  901000 Dehidroepiandrosteron sulfat (DHEA-SO4)
  901010 Dehidrotestosteron (DHT)
  901020 Demir (Serum)
  901030 Demir 3 klorür  (FeCl3) (İdrarda)
  901040 Demir bağlama kapasitesi
  901050 Deoksipiridinolin (DPD) (idrar)
  901060 Deksametazon supresyon testi, her biri
  901061 Desmoglein 1 (Dsg1)
  901062 Desmoglein 3 (Dsg3)
  901070 Dışkıda hHb (Monoklonal)
  901080 Diepoksi butazon (DEB) testi
  901090 Doku laktik dehidrogenaz
  901100 Doku transglutaminaz Ig A   
  901110 Doku transglutaminaz Ig G   
  901120 İkili test (PAPP-A+Serbest/total beta HCG)
  901130 Ksiloz tolerans testi 
  901140 Elastin
  901145 Elektroforez, İzoelektrik odaklama BOS
  901146 Elektroforez, Kapiller   İmmun çıkarım 
  901150 Eritrosit plasmalogen analizi (C:16 DMA,C:DMA) (GC/MS)
  901160 Estradiol
  901170 Estriol (E3)
  901180 Etanol
  901190 Etanol jel testi
  901200 Ethosuximide
  901201 Everolimus 
  901210 Fenilanin yükleme testi
  901220 Ferritin 
  901221 FFN (fötal fibronektin) testi
  901230 Fitanik asit analizi (GC/MS)
  901240 Folat
  901250 Fosfolipid
  901260 Fosfor (P) 
  901270 Fruktozamin
  901280 FSH
  901290 Fumaril asetoasetaz 
  901300 Gaita steatokrit
  901310 Gaitada nitrojen tayini (24 saatlik)
  901320 Gaitada pH 
  901330 Gaitada sindirim durumu
  901340 Gaitada sterkobilin aranması
  901350 Gaitada şeker kromotografisi (Her biri)
  901370 Galaktoz 
  901380 Gama naphtil  c-butirat esteraz
  901390 Gamma glutamil transferaz (GGT)
  901400 Gastrin
  901420 Gebelik testi (İdrarda) 
  901430 Gıda katkı maddeleri provokasyon testleri
  901440 Glikojen (Lökosit veya karaciğer)
  901450 Glikolize hemoglobin (Hb A1C), HPLC yöntemi ile
  901460 Glikolize hemoglobin (Hb A1C)
  901470 Glukagon
  901480 Glukagon testi
  901490 Gluko test (Hastabaşı, glukometrik)
  901500 Glukoz 
  901510 Glukoz 6-fosfat dehidrogenez, (G-6-PD)
  901520 Glukoz Tolerans testi
  901530 Glukoz-6-fosfataz
  901540 Glukoz-STH testi
  901550 Haptoglobin
  901560 HbA2 
  901570 hCG testi   
  901580 HDL kolesterol
  901590 Hekzosaminidaz A
  901600 Hematokrit (Manuel)
  901610 Hemoglobin (İdrarda) 
  901620 Tam Kan (Hemogram) 
  901630 5 Hidroksitriptamin (Seratonin)
  901640 Hidroksipirolin
  901650 High resolution boyama tekniği
  901660 High resolution protein elektroforezi
  901670 Histamin 
  901680 Homosistein
  901690 Human plasental laktojen
  901700 Hücre sayımı (Vücut sıvıları)
  901710 Ig D
  901720 IgG indexi
  901730 İdrar mikroskobisi
  901740 İdrar ozmolaritesi
  901750 İdrar tetkiki (Strip ile) 
  901770 İdrar tetkiki (Tam otomatik tarama amaçlı) 
  901780 İdrar tetkiki (Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskopisi) 
  901790 İlaç düzeyi (FPIA, EMIT, Nefelometrik) (Her bir ilaç için)
  901791 İlaç düzeyi (HPLC) 
  901800 İmmün kompleks (Her biri)
  901810 İmmün yetmezlik paneli
  901820 İmmünofiksasyon elektroforezi
  901830 İnhibin A / B
  901840 İnsülin 
  901850 İnsülin like growth faktör bağlayan protein-3
  901860 İnsülin-ACTH-kortizol testi
  901870 İnsülin-STH testi 
  901880 İyonize kalsiyum
  901890 İyot (İdrarda)
  901900 Kalsitonin
  901910 Kalsiyum (Ca) 
  901920 Kan gazları
  901940 Kan üre azotu (BUN)
  901950 Kantitatif aminoasit analizi (20 aminoasit)
  901960 Kapiller serum protein elektroforezi
  901970 Kappa hafif zincir (Total, serbest), her biri
  901980 Karanlık alan incelemesi 
  901990 Karboksihemoglobin
  902000 Karma antijen komple immünizasyonu
  902010 Karnitin
  902020 Karnitin/açilkarnitin analizi (Tandem MS)
  902030 Karsinoembriyonik antijen (CEA)
  902040 Katekolaminler ve metabolitleri
  902050 Ketoasitler 
  902060 Keton 
  902070 Kinidin
  902080 Klonidin ya da L-Dopa ile büyüme testi
  902090 Klor (Cl) 
  902100 Klorpromazin ile prolaktin stimülasyon testi (İlaç hariç)
  902110 Kolesterol
  902120 Kollejen tip I N terminal (NTx) (Serum, idrar) herbiri; Ctx (İdrar)
  902130 Kompleman antijenleri (Her biri)
  902140 Kompleman komponent faktör H.
  902150 Kompleman komponent faktör I.
  902160 Kompleman komponent properdin
  902170 Kortizol
  902180 Kreatin
  902190 Kreatin kinaz (CK)
  902200 Kreatin kinaz izoenzimleri
  902210 Kreatinin 
  902220 Kreatinin klerens testi 
  902221 Krom (Atomik absorbsiyon)
  902231 Kurşun 
  902240 Kütle CK-MB 
  902250 Laktat
  902260 Laktik Dehidrogenaz (LDH)
  902270 Lambda hafif zincir (Total, serbest), her biri
  902280 LDH izoenzimleri (Elektroforez)
  902290 LDL kolesterol 
  902300 L-dopa-prolaktin supresyon testi
  902310 Lesitin sfingomyelin (L/S)amniyon sıvısı
  902320 Lipaz
  902330 Lipoprotein elektroforezi
  902340 Lipoprotein  a
  902350 Lityum
  902360 Lizozomal prenatal tanı, en az 5 test
  902370 Lökosit sayımı (Manuel)
  902380 Lökosit izolasyonu, her numune için
  902390 Lösin amino peptidaz
  902400 LRH testi 
  902410 Lüteinleştiren hormon (LH)  
  902420 Magnezyum 
  902450 Mannitol klerensi (CMN)
  902460 Melatonin
  902470 Methotrexate
  902480 Metil malonik asit 
  902490 Metil malonik asit (Özel kromatografi)
  902500 Metirapon testi
  902510 MIF testi
  902520 Mide suyu analizi
  902540 Mikroalbumin 
  902550 Mikroprotein
  902570 Miyoglobin
  902580 Morfin aranması (Özel kit ile)
  902590 Mukopolisakkaridoz tip IX-L-Idurinidoz enzim tayini
  902600 Mukopolisakkarit
  902610 Mukopolisakkarit analizi (İdrarda)(yüksek rezolüsyonlu elektroforez) 
  902620 Mukopolisakkarit tayini (İdrarda)(semikantitatif) 
  902630 NaOH testi
  902640 Naphtol-as-D asetat-esteraz
  902650 N-asetilglikoz aminidaz (NAG)
  902660 Nazal provokasyon testleri
  902670 Nazal sekresyon incelenmesi
  902680 NBT (Kalitatif)
  902690 NBT (Kantitatif)
  902700 Neonatal bilirubin
  902710 Neonatal TSH
  902720 Nikel
  902730 Nitrik oksit 
  902740 Nitroprussitad testi
  902750 Nöromiyelitis Optika IgG(NMO IgG)
  902760 Nöron spesifik enolaz
  902770 Nötralizasyon testi
  902780 Nükleer matriks protein (NMP 22)
  902790 Oksalat
  902800 Oligoklonal BOS, immünoglobulin bant elektroforezi
  902810 Oligosakkarit analizi 
  902820 Organik asidemilerin prenatal tanıları (GC/MS)
  902830 Organik asit analizi (İdrarda) 
  902840 Organik asitler (Özel kromatografi)(Her biri)
  902850 Ornitin karbamil transferaz
  902860 Ornitin tayini (İdrarda)
  902870 Orotik asit tayini (İdrarda) 
  902880 Osteokalsin
  902890 Otoradyografi
  902900 Ozmolarite
  902910 Östron
  902920 Özel kromatografi (Her biri)
  902940 Pankreas amilazı
  902950 PAPP-A (Pregnant Associated Plasma Protein A)
  902980 Parathormon (PTH)
  903000 PCO2
  903010 17-ketosteroidler
  903020 Periferik yayma (Formül lökosit) (Manuel)
  903030 Peroksisomal hastalıkların prenatal tanıları (GC/MS)
  903040 Piruvat 
  903050 Pitresin ACTH kortizol (6 ACTH, 6 kortizol)
  903060 Pitresin STH testi (6 HGH)
  903070 PO2
  903080 Polyansature yağ asitleri (PUFA) analizi (GC/MS)
  903090 Porfirin (Kalitatif) 
  903100 Porfirin (Kantitatif)
  903110 Porfobilinojen (Kantitatif) (İdrarda) 
  903120 Post prandial kan şekeri (tokluk kan şekeri)
  903130 Potasyum 
  903140 Prealbumin
  903150 Pristanik asit analizi (GC/MS)
  903160 Pro-BNP (pro-brain natriuretic peptide), BNP (brain natriuretic peptide)
  903170 Procalcitonin 
  903180 Progesteron
  903200 Prokollajen III (N terminal propeptit)
  903210 Prolaktin
  903220 Prostat spesifik antijen (PSA)
  903230 Prostatik asit fosfataz (PAP)
  903240 Protein (Serum ve vucut sıvıları, herbiri)
  903250 Protein elektroforezi (Serum ve vücut sıvıları)
  903260 Protein kantitatif (İdrarda) 
  903280 PSA (Serbest)
  903290 Pseudokolin esteraz
  903300 QT disperisyon değerlendirilmesi
  903310 Radio-allergo sorbent test (RAST) spesifik IgE, tek allerjen ile
  903320 Radyoaktif invitro globin zincir sentezi
  903330 Renin 
  903340 Retinol Binding Protein (RBP)
  903350 Revers T-3 (R-T-3)
  903360 Ring testi
  903370 Rivalta
  903380 Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
  903381 Romatoid faktör (RF) (Nefelometrik)
  903390 Rotavirüs RNA elektroforezi
  903399 S100 proteini
  903400 Sedimentasyon
  903410 Seks hormon bağlayıcı globulin (SHBG)
  903420 Selenyum 
  903430 Sensitif CRP, Mikro CRP 
  903440 Serbest beta HCG
  903450 Serbest Hemoglobin
  903460 Serbest kortizol(İdrar)
  903470 Serbest T3 
  903480 Serbest T4 
  903490 Serbest testosteron
  903500 Serbest Tiroksin Indeksi (FTI)
  903510 Serebrosid beta galaktosidaz
  903520 Seruloplazmin  (Nefelometri dışı)
  903530 Seruloplazmin  (Nefelometrik)
  903540 Serum ACE düzeyi
  903550 Serum Amiloid A
  903560 Serum immünelektroforezi
  903570 Serumda prolin tayini
  903580 Setling testi
  903590 Sfingomyelinaz
  903600 Shwartz-Watson testi
  903610 Sialik asit
  903620 Sifra(Cyfra)
  903630 Sistatin C
  903640 Sistin (İdrarda)
  903660 Sitrat (İdrarda)
  903670 Sodyum (Na) (Serum ve vücut sıvılarında, herbiri)
  903680 Somatomedin-C
  903690 Somatotropin (STH)
  903710 Spesifik IgE (5’li miks)
  903720 Spesifik IgE
  903750 Su kısıtlama testi
  903760 Su yükleme testi
  903780 Sükroz gradient testi
  903790 Şeker kromotografisi her biri, idrarda
  903800 Şeker su testi
  903805 Sirolimus kan düzeyi tayini
  903810 Takrolimus  (FK 506)
  903820 Teofilin süpresor
  903830 Tiroglobulin
  903840 Tiroid stimule edici immunglobulin (TSI)
  903850 Tiroksin bağlayan globulin (TBG)
  903860 Tiroksin bağlayan inhibitör immünoglobulin (TBII)
  903870 Tolbutamid testi
  903880 Total anti-oksidan aktivite (TAOA)
  903890 Total lgE
  903900 Total lipid
  903930 Total testesteron
  903950 Transferrin
  903960 TRF testi 
  903970 TRH prolaktin testi 
  903980 TRH stimülasyon testi
  903990 Trigliserid
  903991 Tripsinojen-2, idrarda
  904000 Triptaz
  904010 Troponin I 
  904020 Troponin T
  904030 TSH 
  904040 TSH reseptor bloke edici antikor (TRB)
  904050 TSH stimülasyon testi
  904060 TSH stimülasyon testi
  904070 Tuz yükleme testi
  904075 Ter testi
  904080 Uzun zincirli yağ asitleri, her biri 
  904090 Üçlü test (E3-HCG-AFP)
  904100 Üre klerensi 
  904110 Üreaz testi (Helicobacter pylori)
  904120 Ürik asit
  904130 Vanil mandelik asit (VMA)
  904140 Vitamin A (Karoten)
  904150 Vitamin B12 
  904160 Vitamin C
  904170 Vitamin E
  904200 Vücut sıvılarının PH ölçümü
  904210 Weinberg testi
  904220 Yağ asidi (Gaz kromotografisi) 
  904230 Yenidoğan taraması (Tandem MS)
  904240 aCPT (CARD test)
  904250 Alfa-2 antiplazmin
  904260 Alfa-2 antiplazmin – plazmin komplex 
  904270 Alfa-2 makroglobulin 
  904280 Aktive protein C rezistansı
  904290 APTT
  904300 APTT-LA
  904310 APTT (CARD Test)
  904320 Anormal hemoglobin taraması
  904330 Anti Faktör II a
  904340 Anti Faktör X a
  904350 Anti Thrombin 3 Aktivitesi
  904360 Antijene özgün sitotoksik yanıt, tetramer ile
  904370 Asit hemoliz testi (Asit Ham testi)
  904380 Beta-tromboglobulin
  904390 D-dimer, kalitatif
  904400 D-dimer, kantitatif
  904410 Demir boyası
  904420 Demir, idrarda 
  904430 Doku Plazminojen aktivatör (TPA)
  904440 Dört basamaklı doku tiplendirmesi (Kök hücre nakli,her lokus için)  
  904445 Donör Spesifik Antikor (DSA)
  904450 Eozinofil katyonik protein 
  904460 Eozinofil sayımı
  904470 Eritropoetin
  904480 Eritrosit agregasyonu
  904490 Eritrosit enzim paneli
  904500 Euglobulin lizis
  904510 F8 antikoru
  904520 F9 antikoru
  904530 Faktör 2-13 (Her bir faktör için)
  904540 Faktör 7 antijeni
  904550 Faktör inhibitör tayini
  904560 Fetal hemoglobin (Hb.F-Singer testi)
  904570 Fetal hemoglobin boyası
  904580 Fetal hücre 
  904590 Fibrin monomerleri
  904600 Fibrin yıkım ürünleri (Kantitatif)
  904610 Fibrinojen
  904620 Fibrinopeptidaz
  904630 Fibronektin
  904640 Global fibrinolitik kapasite
  904650 Hb H  Boyası
  904660 Hb S
  904670 HbH (Alfa talasemi paneli)
  904680 Heinz-body aranması
  904690 Hemoglobin elektroforezi  HPLC ile 
  904700 Hemoglobin elektroforezi  Aqar jel ile  
  904710 Hemoglobin zincir analizi (HPLC)
  904720 Heparin 
  904730 Heparin kofaktör II
  904740 HLA-ABC, serolojik  
  904750 HLA-DR,DQ serolojik
  904760 HLA A, B, C moleküler yüksek çözünürlükte
  904770 HLA B27
  904780 HLA DP, DR, DQ moleküler yüksek çözünürlükte
  904790 HLA uygun donör taranması, aile içi
  904800 HLA-A, B, C moleküler düşük çözünürlükte
  904810 HLA-DR, DP, DQ moleküler düşük çözünürlükte
  904820 In vitro doku kültürü (semi solid agar)
  904830 In vitro doku kültürü değerlendirilmesi, her bir koloni tipi  
  904840 İnvitro ilaç duyarlılığı, her bir ilaç
  904850 Kanama zamanı
  904860 Kemotaksis (nötrofil-monosit)
  904870 Koagulasyon faktör inhibitör testi
  904880 Kollajen ADP (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
  904890 Kollajen epinephrin (Tam otomatik cihazda trombosit agregasyonu)
  904900 Kriyofibrinojen tayini
  904910 Kriyoglobulin
  904920 Lenfosit alt grupları 
  904930 Lenfosit izolasyonu
  904940 Lenfosit kemotaksis
  904950 Lenfosit transformasyon (Komple)
  904960 Lökosit adhezivite
  904970 Lökosit fonksiyonları testi
  904980 Lökosit sistin izolasyonu (HPLC)
  904990 Lökositlerin antijen histamin salınımı
  905000 Lupus antikoagülan (Doğrulama testi ile)
  905010 Lupus antikoagülan taraması
  905020 Lupus eritematozis (LE) hücresi
  905030 Lymphokine Activated Killer (LAK)
  905040 Mikst lenfosit kültürü (Her bir donör için)
  905050 Minör HLA antijenleri (Her biri)
  905060 Methemoglobin redüktaz
  905070 Methemoglobin tayini
  905090 Nükleik asit teknolojisi ile (NAT) HBs, HCV, HIV1 tayini
  905100 Oksihemoglobin
  905110 Oraklaşma testi
  905120 Ozmotik frajilite testi
  905130 Özel hematolojik boyalar PAS, Peroksidaz, Sudan Black, LAP,vb) 
  905140 PAC-1 kompleks (Flow sitometri)
  905150 PAI-1 (Plazminojen aktivatör inhibitör 1)
  905160 Panel reaktif antikor (PRA) Class I Antijene spesifik
  905170 Panel reaktif antikor (PRA) Class I tarama
  905180 Panel reaktif antikor (PRA) Class II Antijene spesifik
  905190 Panel reaktif antikor (PRA) Class II tarama
  905195 PRA(anti-HLA antikoru) High Resolution
  905200 Pıhtı retraksiyonu
  905210 Pıhtılaşma zamanı
  905220 Piruvat kinaz 
  905230 Platelet F4  
  905240 Plazminojen
  905250 Plazminojen Aktivatör (PA)
  905260 Protein C 
  905270 Protein C antijeni
  905280 Protein S 
  905290 Protein S antijeni
  905300 Protrombin fragman 1+2
  905310 Protrombin kompleksi
  905320 Protrombin zamanı (Koagülometre)
  905330 Rekalsifikasyon zamanı
  905340 Reptilaz zamanı
  905350 Retikülosit sayımı
  905360 Retikülosit sayımı (Otomatik sistem)
  905370 Serum opsonik aktivite
  905380 Sitotoksik lenfosit alt grupları (Panel)
  905390 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, total, tek donör
  905395 T ve B Lenfosit çapraz karşılaştırma, tek donör  (Akım sitometresi)
  905400 Stem hücre viyabilite testi
  905410 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), serbest
  905420 Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), total
  905430 Trombin aktive fibrinoliz inhibitörü (TAFI)
  905440 Trombin zamanı
  905450 Trombin veAnti-Trombin kompleks (Tat)
  905460 Tromboelastogram, her bir kartuş 
  905470 Trombomodulin
  905480 Tromboplastin jenerasyon testi (TGT)
  905490 Trombopoetin
  905500 Trombosit adezivite testi
  905510 Trombosit faktör 3 veya faktör 4
  905520 Trombosit fonk.agregasyon (Her bir agregan için)
  905530 Trombosit fonk.sekresyon (Her bir agregan için)
  905540 Trombospondin 
  905550 Tromboksan
  905560 Unstabil hemoglobin-S presipitasyon testi
  905570 von Willebrant Faktör antijeni
  905580 von Willebrant faktör, ristosetin kofaktör
  905590 Actinomyces kültürü
  905600 Anaerob kültür
  905610 Antibiyotik duyarlılık testi
  905640 Antifungal duyarlılık (E test), her biri
  905650 Antifungal duyarlılık testi, her biri
  905660 Antituberküloz duyarlılık (E test), her biri
  905661 Aspirat Kültürü
  905670 Boğaz kültürü
  905671 İdrar Kültürü
  905672 Gaita kültürü
  905673 Kulak kültürü
  905674 Yara kültürü
  905675 Balgam Kültürü
  905676 Vagen cerviks
  905677 Burun kültürü
  905678 Diğer kültürler
  905679 Konjunktiva kültürü
  905680 Bakteri tanımlanması 
  905690 Bakteri tanımlanması (Otomatik sistem )
  905691 Otomatik rezidüel antimikrobiel aktivite
  905700 Bakteri tanımlanması (Yarı otomatik sistem)
  905710 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Otomatik sistem )
  905720 Bakteri tanımlanması ve duyarlılık testi (Yarı otomatik sistem)
  905730 Beyin omurilik sıvısı (BOS) kültürü (Özel zenginleştirme ile)
  905740 Boğmaca kültürü
  905750 BOS lateks aglütinasyon testi
  905760 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
  905770 Boyasız direkt mikroskobik inceleme 
  905780 Campylobacter kültürü
  905800 Chlamydia kültürü
  905810 Clostridium difficile kültürü
  905820 Cryptococcus neoformans antijeni
  905830 Cryptosporidium antijeni
  905840 Çevresel allerjenik mantar saptanması
  905850 Difteri kültürü
  905860 Direkt parazit incelenmesi, cihaz ile
  905870 Direkt parazit incelenmesi, manüel
  905871 Doku Biyopsi Kültürü
  905880 E.coli 0157 H7 kültürü
  905881 Eklem Sıvısı Kültürü
  905890 Eritrosit antijenleri (C, c, K, E, e gibi), her bir antijen 
  905900 Ev tozu (Mite) akarlarının aranması
  905920 Gaitada amib-giardia aranması
  905930 Gaitada gizli kan aranması, manüel
  905931 Gaitada gizli kan aranması, otomatik cihaz ile
  905940 Gardnerella vaginalis kültürü
  905950 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) 
  905960 Genişletilmiş spektrumlu beta laktamaz (ESBL) ve sinerji (E test)
  905970 Gonokok kültürü
  905980 Grup A streptokok tayini (Lateks veya ELISA)
  905990 Haemophilus kültürü
  906000 Helicobacter pylori kültürü
  906001 Kanda Parazit Arama 
  906010 Kan kültürü (Aerob-anaerob)
  906020 Kan kültürü (Aerob-anaerob) otomatik sistem
  906040 Katalaz testi
  906041 Kateter Kültürü
  906050 Kolmer kompleman fiksasyon (CCF)
  906060 Kültür ve antibiyotik duyarlık testi (KAHT)
  906070 Legionella kültürü
  906080 Leishmania (Kan yayması)
  906090 Leishmania kültürü
  906091 Mantar Aranması (KOH ile )
  906120 Mantar kültürü
  906130 Mantar tanımlanması (Otomatik sistem )
  906140 Mantar tanımlanması ve antifungal duyarlılık testi (otomatik sistem )
  906141 Mikobakteri Aranması (ARB) Direkt mikroskopi
  906150 Mikobakteri antibiyotik duyarlılık testi (Otomatik sistem), her biri
  906160 Mikobakteri kültürü
  906170 Mikobakteri kültürü (Üreme kontrollü otomatik sistem)
  906180 Mikobakteri tiplendirmesi 
  906190 Mikoplasma kültürü
  906200 Mikrotüp dilüsyonuyla antibiyotik duyarlılık testi
  906210 Minimal bakterisidal konsantrasyon (MBC)
  906220 Minimal inhibitör konsantrasyonu  (E testi ile)
  906221 Nazofarenks Kültürü
  906222 Periton Sıvı Kültürü
  906223 Plevral Sıvı Kültürü
  906224 Safra Sıvısı Kültürü
  906240 Serum antibiotik bakterisidal aktivite
  906250 Solunum sekresyonlarının kantitatif kültürü
  906260 Streptokok grup tayini
  906270 Trichomonas kültürü
  906271 Tricrom boyama
  906280 Ureaplasma kültürü
  906290 VDRL-RPR
  906300 Virus izolasyonu ve tiplendirme (Her bir virus için)
  906320 Adacık hücre antikoru (Islet cell antikoru-ICA)
  906330 Adenovirus antijeni (DFA)
  906340 Anti asetilkolin reseptör antikoru
  906350 Anti CMV IgG (ELISA)
  906360 Anti CMV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906370 Anti CMV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906380 Anti CMV lgM (ELISA)
  906390 Anti DNA
  906400 Anti DNAse B
  906410 Anti ds DNA
  906420 Anti düz kas antikoru (ASMA)
  906430 Anti endomisyum antikor
  906440 Anti fosfatidilserin IgA
  906450 Anti fosfatidilserin IgG
  906460 Anti fosfatidilserin IgM
  906470 Anti fosfolipid IgG
  906480 Anti fosfolipid IgM
  906490 Anti Gliadin lgA
  906500 Anti Gliadin lgG
  906510 Anti HAV IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906520 Anti HAV IgG (ELISA)
  906530 Anti HAV IgM (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906540 Anti HAV IgM (ELISA)
  906550 Anti Hbc IgG (ELISA)
  906560 Anti Hbc IgG (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906570 Anti HBc IgM (ELISA)
  906580 Anti HBc IgM  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906590 Anti Hbe (ELISA)
  906600 Anti HBe  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906610 Anti HBs (ELISA)
  906620 Anti HBs  (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906630 Anti HCV (ELISA)
  906640 Anti HCV (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
  906650 Anti Hepatit E (HEV)
  906660 Anti HIV (ELISA)
  906670 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
  906680 Anti HIV Core
  906690 Anti HIV Envelope
  906700 Anti histon antikor
  906710 Anti insülin antikor
  906720 Anti Jo-1
  906730 Anti kardiyolipin lgG
  906740 Anti kardiyolipin lgM
  906750 Anti mikrozomal antikor
  906760 Anti mitokondriyal antikor (AMA)
  906770 Anti nötrofil sitoplazmik antikor profil
  906780 Anti nükleer antikor (ANA)
  906790 Anti pariyetal antikor (APA)
  906800 Anti ribozomal P protein
  906810 Anti rubella IgG (ELISA)
  906820 Anti rubella IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
  906830 Anti rubella IgM (ELISA)
  906840 Anti rubella IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
  906850 Anti Scl 70
  906860 Anti sentromer (IFA)
  906870 Anti Sm D1
  906880 Anti tiroglobulin antikor
  906890 Anti toxoplazma IgA 
  906900 Anti toxoplazma IgG (ELISA)
  906910 Anti toxoplazma IgG (Kemiluminesans veya benzeri)
  906920 Anti toxoplazma IgM (ELISA)
  906930 Anti toxoplazma IgM (Kemiluminesans veya benzeri)
  906940 Anti trombin 3 antijeni
  906950 Antifosfolipid antikor
  906960 Anti-GAD antikoru
  906970 Anti-HCV  (Doğrulama dahil)
  906980 Anti-Jo1 (İmmunoblotting)
  906990 Anti-Scl 70 (İmmunoblotting)
  907000 Anti-Sm (İmmunoblotting)
  907010 Anti-Sm/RNP (İmmunoblotting)
  907020 Anti-SSA (İmmunoblotting)
  907021 Anti-SSA (ELISA)
  907030 Anti-SSB (İmmunoblotting)
  907031 Anti-SSB (ELISA)
  907040 Borrelia burgdorferi antikor (Western blot)
  907050 Borrelia burgdorferi IgG
  907060 Borrelia burgdorferi IgM
  907070 Brucella  aglütinasyon testi (Rose Bengal)
  907080 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
  907090 Brucella tüp aglütinasyonu
  907091 Brucella Ig G (ELISA)
  907092 Brucella Ig M (ELISA)
  907100 Candidomannan
  907101 Cyclic citrullinated peptide (CCP) 
  907110 Chlamydia antijeni (CARD test)
  907120 Chlamydia pneumonia IgA
  907130 Chlamydia pneumoniae IgG 
  907140 Chlamydia pneumoniae IgM 
  907150 Chlamydia trachomatis (DFA)
  907160 Chlamydia trachomatis IgG 
  907170 Chlamydia trachomatis IgM 
  907180 Clostridium difficile toxin-A 
  907190 Clostridium difficile toxin-A ve B 
  907200 CMV antijenemia viral yük (IFA)
  907210 CMV Early antigen 
  907220 CMV IgG avidite
  907230 Delta antijeni
  907240 Delta antikoru
  907250 Difteri antitoksin
  907260 E.coli O157 H7 (Lateks aglütinasyon)
  907270 EA rozet testi
  907280 EBV EA
  907290 EBV EBNA lgG
  907300 EBV EBNA lgM
  907310 EBV VCA lgG
  907320 EBV VCA lgM
  907330 EHEC toksin
  907340 Ekstrakte edilebilir nükleer antijene karşı antikor (anti-ENA)
  907350 Entamoeba histolyica adezin antijeni (Dışkı)
  907360 Entamoeba histolyica antikor (İHA)
  907370 Enterik adenovirus antijeni
  907380 E-rozet testi
  907390 Galaktomannan antijeni
  907400 Giardia antijeni
  907410 HBeAg (ELISA)
  907420 HBeAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  907430 HBsAg (CARD test)
  907440 HBsAg (ELISA)
  907450 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
  907460 HCV (CARD test)
  907470 HCV (ELISA)
  907480 HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
  907490 Helicobacter pylori direk antijen
  907500 Helicobacter pylori IgA (ELISA)
  907510 Helicobacter pylori IgG (ELISA)
  907520 Herpes simpleks tip 1 IgG
  907530 Herpes simpleks tip 1 IgM
  907540 Herpes simpleks tip 1/2 IgG
  907550 Herpes simpleks tip 1/2 IgM
  907560 Herpes simpleks tip 2 IgG
  907570 Herpes simpleks tip 2 IgM
  907580 Heterofil antikor deneyi 
  907590 HIV 1/2 (Hızlı test)
  907600 HIV doğrulama (Western-blot)
  907610 HIV konfirmasyon
  907620 IgA (Nefelometrik )
  907621 IgA Türbidimetrik)
  907630 IgG (Nefelometrik )
  907631 IgG (Türbidimetrik)
  907640 IgM (Nefelometrik)
  907641 IgM (Türbidimetrik)
  907660 İnfluenza virus antijeni (DFA)
  907680 Kabakulak antikoru (Hemaglütinasyon önlenim)
  907690 Kabakulak IgG (ELISA)
  907700 Kabakulak IgM (ELISA)
  907710 Kızamık lgG
  907720 Kızamık lgM
  907730 Kist hidatik (İndirekt hemaglütinasyon)
  907740 Kollajen Tip I C Terminal (CICP)
  907750 Legionella antijeni (İdrar)
  907760 Legionella pneumophila (DFA)
  907770 Legionella pneumophila IgG (ELISA)
  907780 Legionella pneumophila IgM (ELISA)
  907790 lg G alt sınıfları 
  907800 Listeria aglütinasyonu
  907810 Liver kidney mikrozomal antikor (IFA)
  907820 Malaria hızlı test (Labor)
  907830 Mono test (Tam heterofil antikorlar)
  907840 MPO ANCA     
  907850 Mycoplasma pneumonia (DFA)
  907860 Mycoplasma pneumonia IgG (ELISA)
  907870 Mycoplasma pneumoniae IgM (ELISA)
  907871 Nükleosom
  907880 p-ANCA (Antimiyeloperoksidaz) (ELISA)
  907890 Parainfluenza virus antijeni (DFA)
  907900 Parvovirus B19 IgG
  907910 Parvovirus B19 IgM
  907920 Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
  907930 Pneumocystis carinii (DFA)
  907940 Pnömokok antikor
  907950 PR3 ANCA 
  907970 Romatoid faktör (RF) (Lateks aglütinasyon)
  907980 Rotavirus antijeni
  907990 Rubella antikor 
  908000 Rubella IgG avidite
  908010 S-adezyon molekulleri (Her biri)
  908020 Salmonella tüp aglütinasyonu (Gruber-Widal)
  908030 Sitokin ölçümü (Her bir sitokin için)
  908040 Solunum sinsityal virusu (RSV, DFA)
  908045 Strep.pyogenez hızlı polimeraz zincir reaksiyon testi
  908050 Tetanoz antikor
  908060 Toxoplasma hemaglütinasyon testi
  908070 Toxoplasma IgG avidite
  908080 Toxoplasma immünfloresan
  908090 Treponema pallidum hemaglütinasyon (TPHA)
  908100 Varicella zoster virus (VZV) Ig G
  908110 Varicella zoster virus (VZV) Ig M
    9.A- MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİ
  908120 Candida PCR 
  908130 Chlamydia PCR
  908140 CMV PCR   
  908150 HBV-DNA, kantitatif
  908160 HCV genotiplendirme    
  908170 HCV-RNA, kantitatif 
  908171 HDV-RNA, kantitatif
  908180 Helicobacter PCR
  908190 Hepatit G PCR
  908200 Herpes PCR (Her biri)
  908210 HIV PCR           
  908220 HIV RNA, kantitatif
  908230 Human papilloma virus (HPV)    
  908240 Hücre siklusu ve DNA paneli
  908250 İnsitu hibridizasyon ve insitu PCR tetkikleri, test başına 
  908280 Legionella PCR
  908290 Mikobakteri (PCR)
  908300 Mikobakteri tiplendirilmesi (PCR)
  908310 Moleküler analiz öncesi lökosit alt grup saflaştırma, her bir grup
  908320 Mycoplasma PCR
  908330 Parvovirus PCR
  908340 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da CMV sap.
  908350 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da EBV sapt.
  908360 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da HSV-1 sapt.
  908370 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da HSV-2 sapt.
  908380 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da HV-6 sapt.
  908390 PCR-mikrowell hibridizasyon yön. İle BOS’da VZV sapt.
  908400 Transformasyon Con A ile
  908410 Transformasyon PHA ile
  908420 Transformasyon PPD ile
  908430 Transformasyon tetanoz toksini ile
    9.B. SİTOGENETİK TETKİKLER
  908441 Amniyon sıvısından kromozom analizi
  908451 Düşük materyali/ Gonad biyopsisinden/diğer dokulardan kromozom analizi
  908461 Fetal kandan kromozom analizi
  908471 Kemik iliğinden kromozom analizi (Direkt/24,48,72 ve 96 saatlik kültür çalışmaları dahil)
  908481 Koryon villus örneğinden kromozom analizi (Direkt/en az iki Kültür,bantlama ve en az 20 metafaz analiz dahil)
  908491 Kromozomal kırık sendromları ve mutajenite çalışmaları için  kromozom analizi
  908501 Periferik kandan kromozom analizi
      9.C.-MOLEKÜLER TETKİKLER
  908711 Blot analiz (southern, northern, western )
  908712 DNA dizi analizi 1 reaksiyon
  908713 DNA dizi analizi 1-5 reaksiyon 
  908714    DNA dizi analizi 1-10 reaksiyon
  908715    DNA dizi analizi 1-15 reaksiyon
  908716    DNA dizi analizi 1-20 reaksiyon
  908717    DNA dizi analizi 21 ve üzeri reaksiyon
  908718 FISH (2  bölgeye kadar)
  908719 FISH (4 bölgeye kadar)
  908720 FISH (6  bölgeye kadar)
  908721 FISH (12 bölgeye kadar)
  908722 FISH (16 bölgeye kadar)
  908723 FISH (24 bölgeye kadar)
  908724 MLPA 
  908725 PCR 
  908726 PCR Multiplex
  908727 Real time PCR 1 reaksiyon
  908728 Real time PCR 1-5 reaksiyon
  908729 Real time PCR 1-10 reaksiyon
  908730 Real time PCR 11 ve üzeri reaksiyon
  908731 ReverseTranscriptase-PCR  
  908732 ReverseTranscriptase PCR Multiplex
  908733 RFLP 1 enzim
  908734 RFLP 2 ve üzeri
  908735 Revers Dot Blot (1-5 mutasyon)
  908736 Revers Dot Blot (1-12 mutasyon için)
  908737 Revers Dot Blot (13 ve üzeri mutasyon için)
  908738 STR analizi (1-5 STR aralığı için)
  908739 STR analizi (1-8 STR aralığı için)
  908740 STR analizi (1-16 STR aralığı için)
  908741 STR analizi (17 ve üzeri STR aralığı için)
  908742 Microarray
  908743  Moleküler Karyotipleme
  908744 Trombofili paneli
  908745 FMF/MEFV geni hedef bölge/mutasyon analizi 

 • {{content-0}}
 •   SİTOLOJİK MATERYALLER
  909210 İmprint 
  909250 Filtre preparatı hazırlanması ve incelenmesi 
  909260 Hücre bloğu hazırlanması ve incelenmesi 
  909300 İnce iğne aspirasyonu sitolojisinin değerlendirilmesi
  909330 Sıvı bazlı sitoloji 
  909340 Servikal veya vajinal sitoloji 
  909360 Vücut sıvıları ve eksfoliatif  sitoloji  
    HİSTOPATOLOJİK İNCELEMELER
    Birinci Düzey Histopatolojik İncelemeler 
  909410 Abortus 
  909430 Apse materyali
  909440 Akciğer, transbronşial biyopsi
  909450 Anevrizma, arteryal/ventriküler
  909460 Anüs, polipoid gelişme (Tag) 
  909470 Apendiks, insidental, asıl ameliyata ek
  909480 Arter, aterom plağı
  909490 Bartholin bezi kisti
  909500 Bronkus, biyopsi
  909510 Bursa/ synovial kist
  909520 Burun mukozası, biyopsi
  909530 Burun, sinüs polipleri inflammatuar
  909540 Deri, punch/insizyonel/shave biyopsi
  909550 Divertikul-özefagus/ince barsak
  909560 Duodenum, biyopsi
  909570 Dupuytren kontraktürü dokusu
  909580 Eklem, gevşek cisim
  909590 Endometrium, küretaj/biyopsi
  909600 Endoserviks, küretaj/biyopsi
  909605    Epididim kist eksizyonu
  909610 Femur başı, kırık dışında
  909620 Fissür/fistül
  909630 Ganglion kisti
  909640 Hematom
  909650 Hemoroidler
  909660 Herni kesesi, herhangi bir bölgede
  909670 Hidrosel kesesi
  909680 İnce barsak, biyopsi
  909690 İntervertebral disk
  909700 Karpal tünel dokusu
  909720 Kemik iliği biyopsisi, patoloji
  909730 Kıkırdak, shaving
  909740 Kolesteatoma
  909750 Kolon, kolostomi stoması
  909760 Kolon, biyopsi tek lokalizasyon
  909770 Konjonktiva, biyopsi/pterygium
  909780 Kornea
  909790 Larinks, biyopsi
  909800 Menisküs
  909810 Mesane, biyopsi
  909820 Mide, biyopsi tek lokalizasyon
  909830 Mukosel, tükrük
  909840 Nazofarinks/orofarinks, biyopsi
  909850 Nöroma-morton/travmatik
  909860 Özofagus, biyopsi
  909870 Paratubal kistler (Morgagni hidati) 
  909880 Parmaklar, el / ayak, amputasyon, travmatik, iskemik
  909885    Peyronie plak
  909890 Pilonidal kist/sinüs
  909900 Plasenta
  909910 Plevra/perikard-biyopsi
  909920 Polip, kolorektal
  909930 Polip, mide/ince barsak
  909940 Polip, servikal/endometrial
  909950 Prostat, iğne biyopsisi
  909960 Safra kesesi
  909970 Sempatik ganglion
  909980 Sinir, vagotomi ve benzeri girişim
  909990 Sinüs, paranasal biyopsi
  910000 Spermatosel
  910010 Sünnet derisi
  910030 Tendon/ tendon kılıfı, tümör dışı
  910040 Testiküler apendiks
  910050 Testis, kastrasyon
  910060 Tonsil ve/veya adenoidler
  910080 Trakea, biyopsi
  910090 Trombüs veya embolus
  910100 Tuba uterina, biyopsi ve sterilizasyon
  910110 Üreter, biyopsi
  910120 Üretra biyopsi
  910121    Üretral divertikül eksizyonu
  910130 Vajina, biyopsi
  910150 Varikosel
  910160 Vas deferens 
  910180 Ven, varis
  910190 Yumuşak doku, debridman
  910200 Yumuşak doku lipom eksizyonu veya  biyopsi
    İkinci Düzey Histopatolojik İncelemeler
  910220 Ağız mukozası/gingiva biyopsi
  910230 Apendiks, insidental dışında
  910240 Arter, biyopsi
  910250 Beyin meninksler, tümör rezeksiyonu dışında
  910260 Böbrek, biyopsi iğne
  910270 Deri, eksizyonel biyopsi 1-2 lezyon
  910280 Dil, biyopsi
  910290 Diş / odontojenik kist
  910300 Dudak, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
  910310 Eklem, rezeksiyon
  910320 Ekstremite, amputasyon, travmatik
  910325    Epididim rezeksiyonu
  910330 Femur başı, kırık
  910335    Hematosel eksizyonu
  910340 Hipofiz tümörü
  910350 Kalp kapakçığı
  910360 Karaciğer, biyopsi iğne / Wedge (Kama) 
  910365    Kardiyak tümör rezeksiyonu
  910370 Kas, biyopsi
  910380 Kemik, ekzositoz
  910390 Lenf düğümü, biyopsi
  910400 Meme, biyopsi
  910410 Meme/reduksiyon mammoplasti
  910420 Myom (lar), myomektomi, uterus hariç
  910430 Omentum, biyopsi
  910431    Omentum rezeksiyonu 
  910440 Over, biyopsi/wedge (Kama) rezeksiyonu
  910450 Over (+ /- Tuba), neoplastik değil
  910460 Pankreas, biyopsi
  910470 Paratiroid bezi
  910480 Parmak el / ayak, amputasyon, travma dışı
  910485    Penis rezeksiyonu parsiyel
  910489    Peritoneal veya mezenterik tümör, kist rezeksiyonu
  910490 Periton, biyopsi
  910491 Prostat, iğne biyopsisi
  910500 Prostat, TUR
  910505 Plevral dekortikasyon 
  910508    Seminal vezikül,rezeksiyon
  910510 Serviks, biyopsi
  910520 Sinir, biyopsi
  910530 Synovium
  910540 Testis, biyopsi
  910550 Testis, tümör /biyopsi/kastrasyon dışında
  910560 Tiroglossal kanal/brankial yarık kisti
  910570 Tuba uterina, ektopik gebelik
  910580 Tükrük bezi, biyopsi
  910590 Uterus, prolapsus için (+ /- Tuba ve overler) 
  910600 Üreter, rezeksiyon
  910603    Üretra rezeksiyon
  910610 Vulva/ labia, biyopsi
  910620 Yumuşak doku basit eksz. lipom hariç
    Üçüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
  910640 Adrenal (Sürrenal), rezeksiyon
  910650 Akciğer, kama biyopsisi
  910660 Beyin/meninksler, tümör rezeksiyonu
  910670 Beyin, biyopsi
  910680 Böbrek, parsiyel/total nefrektomi
  910690 Dalak
  910695 Deri, eksizyonel biyopsi 3 ve üstü  lezyon
  910700 Göz, enükleasyon/evisserasyon
  910710 İnce barsak, rezeksiyon, tümör dışında
  910715    Kalp eksplantı
  910720 Karaciğer, kısmi rezeksiyon
  910721    Karaciğer eksplantı
  910730 Kemik-biyopsi/ küretaj materyali
  910740 Kemik fragmanları
  910750 Kolon, segmental rezeksiyon, tümör dışı nedenle
  910751 Kolon, biyopsi çoklu lokalizasyon
  910760 Larinks, parsiyel/total rezeksiyon
  910770 Lenf düğümleri, regional rezeksiyon (Diseksiyon) 
  910780 Mediasten, kitle
  910790 Meme,parsiyel/basit rezeksiyon
  910800 Mesane, TUR
  910810 Mide, subtotal/total rezeksiyon, tümör dışı nedenle
  910811 Mide, biyopsi çoklu lokalizasyon
  910820 Myokard, biyopsi
  910830 Odontojenik tümör
  910840 Over, (+ /- Tuba), neoplastik
  910845    Penis rezeksiyonu radikal
  910851 Prostat, iğne biyopsisi
  910860 Prostat, radikal rezeksiyon dışında
  910861 Sentinel Lenf nodülü incelemesi 
  910870 Serviks, konizasyon
  910871 Stereotaktik beyin biyopsisi
  910880 Timus, tümör
  910890 Tiroid, total/lobektomi
  910900 Tükrük bezi (Tümör dahil) 
  910910 Uterus, (+ /- Adneksler), tümör ve prolapus hariç
    Dördüncü Düzey Histopatolojik İncelemeler
  910930 Akciğer, total/lob/segment rezeksiyonu
  910940 Ağız/Dil/tonsil-tümör içeren rezeksiyon
  910950 Ekstremite, disartikülasyon
  910951 Epilepsi ameliyatları materyali incelemesi
  910960 Fetus, diseksiyonla inceleme
  910965    Kalp-akciğer eksplantı
  910961 Göz, eksentrasyon
  910962 İnce barsak, tümör için rezeksiyon
  910970 Kemik, rezeksiyon
  910980 Kolon, total rezeksiyon
  910990 Kolon, tümör için segmental rezeksiyon
  911000 Larinks, parsiyel/total + boyun lenf nodları
  911001 Lobektomi beyin
  911005 Mandibulektomi/maksillektomi, her biri
  911010 Meme, mastektomi + aksilla lenf nodları
  911020 Mesane, parsiyel/total rezeksiyon
  911030 Mide, tümör için subtotal/total rezeksiyon
  911040 Özefagus, parsiyel/total rezeksiyon
  911050 Pankreas, total/subtotal rezeksiyon
  911060 Prostat, radikal rezeksiyon
  911070 Testis, tümör
  911080 Uterus, neoplastik (+ /- Tubalar ve overler) 
  911090 Vulva, total/subtotal rezeksiyon
  911100 Yumuşak doku tümörü, geniş rezeksiyon
    OTOPSİ MATERYALLERİNİN İNCELENMESİ
  911110 Tahnit
  911120 Otopsi, tıbbi amaçlı 
  911130 Otopsi, fetus
    ÖZEL PATOLOJİK TETKİKLER
  911150 Frozen İncelemesi
  911160 Histokimyasal Boyamalar 
  911170 İmmünfloresan Mikroskopi 
  911180 İmmünhistokimyasal İnceleme 
  911190 Hazır boyalı preperat ve/veya parafin blok  
  911200 İn Situ Hibridizasyon için doku hazırlanması
  911201 Kromojenik İn Situ Hibridizasyon
  911210 Flow Sitometri İncelemesi için doku hazırlanması
    ELEKTRON MİKROSKOPİK İNCELEMELER (EM) 
  911220 Bloktan Elektron Mikroskopik Kesit Hazırlanması
  911230 Bloktan Işık Mikroskopi Kesit Hazırlanması 
  911240 Doku Örneğinin Blok Haline Getirilmesi 
  911250 Kesit görüntülerinin basılması (Her Resim İçin)
  911260 Kesitlerin Elektron Mikroskopik İncelenmesi
     9.E. MESLEK HASTALIKLARI LABORATUVAR TETKİKLERİ
  911290 Kromatografi ile yapılan tetkikler (Her biri)
  911300 İdrarda Hipp. Asit (Manuel)
  911310 Kanda Methemoglobin
  911320 Kanda Çinkoprotoporfirin
  911330 Kanda siyanür
  911340 Kanda CoHB tayini
  911350 Kanda Asetil Kolinesteraz
  911360 İdrarda ALA-PROTO-PORFO
  911370 İdrarda TCA ve TCE
  911380 İdrarda Fenol
  911390 EDTA Provakasyon testi
  911400 Hastane ve işyerinde provakasyon
  911430 İdrarda İOD Asit
  911440 Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Biyolojik sıvılarda)
  911441 Atomik Abs. Cihazı ile yap. Tetkik (Dokuda)
    10. TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU REFERANS LABORATUVARI (REFİK SAYDAM HIFZISSIHHA) PANELİ
    MİKROBİYOLOJİK TESTLER 
  912000 Boğmaca İdentifikasyon Paneli
  912010 Bordetella ELISA Ig G FHA
  912020 Bordetella ELISA Ig G PT
  912030 Clostridium difficile – doku kültürü toksin nötralizasyon testi
  912040 Clostridium difficile Antijeni (Glutamat Dehidrogenaz)
  912050 Clostrodium difficile Antijeni+Toksin A 
  912060 Clostrodium difficile Toksin B (Doku Kültürü)
  912070 Difteri Antikoru Doku Kültürü  Nötralizasyon Testi
  912080 Difteri ELISA Ig G
  912090 Difteri İdendifikasyon Paneli 
  912100 Doku Kültüründe İn vitro Toksin Testleri (Difteri Toksin Tesbiti)
  912110 E.coli Serotiplendirme
  912120 ETEC Labil Toksin araştırılması
  912130 ETEC Stabil Toksin araştırılması
  912140 FTA-ABS
  912150 FTA-ABS Ig M
  912160 Haemophilus influenza antijenik tiplendirme
  912170 Meningokok Kültürü
  912180 Meningokok-Haemophilus hızlı antijen arama testi
  912190 Neisseria menengitidis antijenik tiplendirme 
  912200 Neisseria-Hemophilus (NH) ileri identifikasyon testi
  912210 Paul-Bunnel Testi 
  912220 PFGE
  912230 Plazmit Profil Analizi
  912240 Salmonella serotiplendirilmesi
  912250 Shigella serotiplendirilmesi
  912260 Vibrio cholerae Kültürü 
  912270 Vibrio cholerae Toksin testi 
  912280 Weil-felix
  912290 Yersinia enterocolitica kültürü
    PARAZİTER VE BAKTERİYEL ZOONOTİK HASTALIKLARA YÖNELİK TESTLER
  912300 Filtre kağıdı kültürü- Harada Mori yöntemi (Nematod larvaları)
  912310 Gaitada konsantrasyon yöntemi ile parazit aranması (Yüzdürme ve/veya çöktürme)
  912320 Kato-katz (Helmint yumurtaları)
  912330 Modifiye asit fast boyama (Cryptosporidium, Isospora, Cyclospora)
    İMMUNOLOJİK  ANALİZLER (Serum, BOS, Vitroöz Aqua vb.)
  912340 Ascaris IHA
  912350 Babesia IFAT IgG
  912360 Babesia IFAT IgM
  912370 Fasciola hepatica (Distamatoz) (IHA) 
  912380 Filaria (Wuchereria bancrofti) dipstick 
  912390 Kist Hidatik (Echinococcus )  IFAT
  912400 Kist Hidatik (Echinococcus ) ELISA IgG
  912410 Kist Hidatik (Echinococcus ) Western Blot
  912420 Leishmania Dipstick
  912430 Leishmania ELISA IgM+IgG
  912440 Leishmania FAST/DAT
  912450 Leishmania IFA  IgG
  912460 Plasmodium dipsdick
  912470 Sabin Feldman Dye testi (Toxoplasma)
  912480 Schistosoma IHA
  912490 Toxocara canis ELISA IgG
  912500 Trichinella spiralis ELISA IgG
    ZOONOTİK HASTALIKLARA YÖNELİK ANALİZLER
  912510 Anaplasma IFA IgG
  912520 Antraks-Şarbon Kültürü
  912530 Bacillus anthracis ELISA IgG
  912540 Bartonella henselae (Kedi tırmığı) IFA
  912550 Bartonella ileri tanı paneli (Kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık)
  912560 Brucella ileri tanı paneli (Kültür, tiplendirme, antibiyotik duyarlılık)
  912570 Coxiella burnetii (Q Fever)  IFA  IgG (faz II)
  912580 Coxiella burnetii (Q Fever)  IFA Faz I+faz II IgG
  912590 Coxiella burnetii (Q Fever) IFA  IgM (faz II)
  912600 Erlichia /Anaplasma IFA IgM
  912610 Erlichia IFA IgG
  912620 Franciella tularensis Aglütinasyon Testi
  912630 Franciella tularensis ELISA IgG
  912640 Franciella tularensis ELISA IgM
  912650 Franciella tularensis Kültür 
  912660 Leptospira ELISA IgG
  912670 Leptospira ELISA IgM
    VİROLOJİK TESTLER
  912680 Anti-adenovirus IgG
  912690 Anti-adenovirus IgM
  912700 Anti-RSV IgG
  912710 Anti-RSV IgM
  912720 BOS IgG (Tek bir viruse spesifik)
  912730 BOS IgM (Tek bir viruse spesifik)
  912740 Doku kültüründe Kızamık antikor nötralizasyon Testi
  912750 Doku kültüründe Polio antikor nötralizasyon Testi (Poliovirus tip 1,  2,  3)
  912760 HIV p24 antijeni
  912770 Kırım – Kongo kanamalı ateş ELISA antijen
  912780 Kırım – Kongo kanamalı ateş ELISA IgG
  912790 Kırım – Kongo kanamalı ateş ELISA IgM
  912800 Tick Borne EnsefalitVirusu IgG
  912810 Tick Borne EnsefalitVirusu IgM
  912820 Batı Nil Ateşi Virusu IgG
  912830 Batı Nil Ateşi Virusu IgM
    TÜBERKÜLOZ  ARAŞTIRMA ANALİZLERİ
  912840 Majör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her bir ilaç) 
  912850 Minör Anti-Tüberküloz İlaç Duyarlılık Testi (Her bir ilaç)
    TOKSİKOLOJİK ANALİZLER
  912860 Alkaloit Grubu Tayini
  912870 Barbitürat Grubu Tayini
  912880 Kanda alkol tayini (GC-Head Space)
  912890 Salisilat Düzeyi